Algemene Voorwaarden

UwZorgMijnZorg.nl
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 56843097

Wet op Bescherming persoonsgegevens
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens) hebben wij privacy- en cookievoorwaarden vastgesteld waar wij beschrijven hoe Uw Zorg Mijn Zorg de persoonlijke informatie gebruikt, die is verzameld bij haar dienstverlening, uw bezoek aan Uw Zorg Mijn Zorg-websites, online applicaties en mobiele platforms. Uw Zorg Mijn Zorg gaat zorgvuldig om met uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan UwZorgMijnZorg opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of degene(n) ten behoeve van wie de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt.

Werkzaamheden
Het geven van voorlichting en administratieve begeleiding. Bemiddeling tussen opdrachtgever en zelfstandige zorgverleners in begeleidende zorg, verzorging, ouderenzorg en verpleging. Aanspreekpunt namens opdrachtgever van zorgverleners, vaststellen van roosters.
Zelfstandige zorgverleners
Onder zelfstandige zorgverleners worden verstaan zorgverleners gediplomeerd en/of ongediplomeerd die met UwZorgMijnZorg een bemiddelingsovereenkomst zijn aangegaan. De zorgverleners zijn als zodanig werkzaam, volgens de criteria die worden gesteld aan hun deskundigheid en opleidingsniveau en aan het zelfstandig ondernemerschap. Zij beogen op geen enkele wijze hun diensten te verlenen in de vorm van een arbeidsovereenkomst en zien af van welke aanspraak dan ook die uit een arbeidsovereenkomst zou kunnen voortvloeien zoals aanspraak op pensioen, uitkering bij ziekte en/of na beëindiging van opdracht dienstbetrekking etc.
De zelfstandige zorgverlener heeft tot haar/zijn voornaamste taak de zorg voor de cliënt. De zelfstandige zorgverlener zal zijn/haar werkzaamheden uitvoeren volgens zijn/haarprotocollen/beroepscodes van de zorgverlener.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door UwZorgMijnZorg binnen het kader van haar werkzaamheden worden aangegaan.

2.2.
Afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden/bedingen zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door UwZorgMijnZorg zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen van UwZorgMijnZorg zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2.
In de overeenkomst van UwZorgMijnZorg zullen de volgende zaken worden opgenomen, althans worden verwezen naar de zorgbeschrijvingen en/of zorgovereenkomsten tussen opdrachtgever en zorgverlener:
Zoveel mogelijk de duur van de gevraagde zorg.
Het kwaliteitsniveau van de zorgverleners.
De te verrichten werkzaamheden van de zorgverleners.
Afspraken over het aantal te leveren zorguren
Eventuele afspraken omtrent feestdagen- en waaknachttoeslag, reis uren, kilometervergoeding
Andere zorgafhankelijke afspraken
Afgesproken tarieven

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

4.1
UwZorgMijnZorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden bij UwZorgMijnZorg bekend zijn.
4.3
UwZorgMijnZorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat UwZorgMijnZorg is uitgegaan van door opdrachtgever niet of onjuist verstrekte gegevens.
4.4.
Opdrachtgever vrijwaart UwZorgMijnZorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 5 Wijzigen van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zal UwZorgMijnZorg in overleg met de opdrachtgever de overeenkomst aanpassen.

Artikel 6 Opzegging van de overeenkomst

6.1
Opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever of UwZorgMijnZorg kan telefonisch of schriftelijk plaatsvinden.
6.2
Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever dient 1 maand tevoren plaats te vinden, tenzij sprake is van overlijden of opname in een ziekenhuis of zorginstelling.
6.3
Aan het voortzetten van de samenwerking met door UwZorgMijnZorg bemiddelde zelfstandige zorgverleners, na opzegging van de overeenkomst met UwZorgMijnZorg, zijn consequenties verbonden. Het is cliënt niet toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst en 6 maanden daarna rechtstreeks met door UwZorgMijnZorg bemiddelde zorgverleners of vervanger van zorgverlener een overeenkomst te sluiten of voort te zetten. Bij overtreding van dit artikel is cliënt een boete verschuldigd aan UwZorgMijnZorg van 150 euro voor ieder dag (deel) dat zorgverlener of vervanger van zorgverlener werkzaamheden verricht voor cliënt. Deze boete is niet verschuldigd indien opdrachtgever besluit gebruik te maken van de afkoopregeling, waarbij opdrachtgever zich verplicht tot betaling van 10 % van de jaarinkomsten van desbetreffende zelfstandige zorgverlener aan UwZorgMijnZorg. Jaarinkomsten worden teruggerekend vanaf de datum van opzegging.

Artikel 7 Honorarium

7.1
De partijen gaan ervan uit dat bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium wordt overeengekomen, waarbij achteraf wordt gefactureerd op grond van de werkelijk bestede zorguren tegen het tarief dat geldt ten tijde van de uitvoering van de zorg.
Dit betekent dat tussentijdse prijswijzigingen na het aangaan van de overeenkomst worden gehanteerd bij facturatie.
Dit betekent dat in principe geen vast honorarium wordt overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2
UwZorgMijnZorg is gerechtigd tot tussentijdse verhoging van de gehanteerde tarieven.
UwZorgMijnZorg mag prijsstijgingen doorberekenen, die gelijk zijn aan het inflatiepercentage in Nederland volgens de CBS consumentenprijsindex in de voorafgaande 12 maanden, verhoogd met 5% (in absolute zin). Elk kwartaal zijn prijswijzigingen toegestaan bij overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Prijswijzigingen dienen door UwZorgMijnZorg tijdig schriftelijk te worden aangegeven, te weten, minimaal twee maanden, voordat de prijsstijging wordt doorberekend.

Artikel 8 Facturering en betaling

8.1
UwZorgMijnZorg verzorgt de verzending van de door zorgverlener declarabel gestelde uren.
Gelijkertijd ontvangt de opdrachtgever een declaratie inzake bemiddelingskosten.
De opdrachtgever zal de in rekening gebrachte bedragen binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum overmaken naar begunstigden. UwZorgMijnZorg hanteert een korte betalingstermijn van een week, zodat de zorgverleners tijdig kunnen worden uitbetaald.

8.2
Op feestdagen geldt een toeslag van 40%, welke aan cliënt wordt doorberekend.
Feestdagen: 40% extra op tarieven zorgverleners
➢ Kerstavond vanaf 24 december 18:00 uur t/m 2e kerstdag 24:00 uur
➢ Oudejaarsavond vanaf 18:00 uur t/m nieuwjaarsdag 24:00 uur
➢ Goede vrijdag vanaf 0:00 uur t/m 24:00 uur
➢ 1e en 2e paasdag vanaf 0:00 uur t/m 24:00 uur
➢ Hemelvaartsdag vanaf 0:00 uur t/m 24:00 uur
➢ 1e en 2e pinksterdag vanaf 0:00 uur t/m 24:00 uur
➢ Koningsdag vanaf 0:00 uur t/m 24:00 uur
➢ 5 mei: om de 5 jaar (eerste weer in 2020) vanaf 0:00 uur t/m 24:00 uur

Artikel 9 Incasso

9.1
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval, dus ongeacht of deze kosten bij derden zijn gemaakt, zal de wettelijk geldende rente in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Klachten en geschillen

10.1
UwZorgMijnZorg zal haar uiterste best doen om eventuele klachten of geschillen op te lossen.
Indien dit niet naar tevredenheid van opdrachtgever gebeurt kunt u uw klacht voorleggen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Postbus 5837
2280 HV Rijswijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is bereikbaar onder telefoonnummer
070-3723100

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op elke overeenkomst tussen UwZorgMijnZorg en de Opdrachtgever/cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering werkzaamheden zorgverlener / vrijwaring

12.1
UwZorgMijnZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die Opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een doen of (na) laten of (anderszins) functioneren van de zorgverlener. Opdrachtgever vrijwaart UwZorgMijnZorg tegen aansprakelijkheid jegens derden.
12.2
Bij het doen of nalaten (of anderszins)van werkzaamheden met als gevolg schade van welke aard dan ook door de zorgverlener, is deze als zodanig verplicht verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid, die echter te allen tijde beperkt is tot het maximale bedrag dat door de verzekering wordt uitbetaald.
12.3
In geval dat artikel 12.1 om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid van UwZorgMijnZorg te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt uitbetaald.
12.4
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, kan UwZorgMijnZorg niet financieel aansprakelijk worden gesteld.
12.5
Op geen enkele wijze beoogt UwZorgMijnZorg een arbeidsovereenkomst tot stand te laten komen tussen haar en de zorgverleners, noch tussen zorgverleners en de cliënt die door UwZorgMijnZorg met elkaar in contact zijn gebracht. Zorgverleners beogen op geen enkele wijze hun diensten te verlenen in de vorm van een arbeidsovereenkomst en zien af van welke aanspraak dan ook die uit een arbeidsovereenkomst zou kunnen voortvloeien zoals aanspraak op pensioen, uitkering bij ziekte en/of na beëindiging van opdracht dienstbetrekking etc.

Artikel 13 Voortijdig beëindigen van geïndiceerde zorg

13.1
Wanneer de door UwZorgMijnZorg aanvaarde geïndiceerde zorg in de loop van de tijd zich dermate specialiseert op zowel somatisch en/of psychisch gebied en er op dat moment niet die verpleegkundigen beschikbaar zijn met de benodigde bevoegdheden/bekwaamheden zal UwZorgMijnZorg haar uiterste best doen om de continuïteit van zorg te waarborgen, door inschakeling van derden. Mocht er echter geen verantwoorde passende oplossing voor handen zijn dan zal het zorgkantoor telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zullen wij tezamen zoeken naar een passende oplossing. Bij geweld, seksuele intimidatie, of anderszins sterk onaangepast gedrag van de geïndiceerde cliënt gericht naar de zorgverlener van UwZorgMijnZorg zal hiervan direct telefonisch en schriftelijk melding worden gedaan bij het desbetreffende zorgkantoor en zonodig zal hiervan melding worden gemaakt aan de Inspecteur van de Gezondheidszorg. Het per direct beëindigen van zorg zal alleen geschieden indien betreffende cliënt en/of zorgverlener ernstig gevaar loopt in de ruimste zin des woord. Hiervan zal direct melding worden gemaakt bij het zorgkantoor en de inspecteur van de gezondheidszorg.

Artikel 14 Overmacht

14.1
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop UwZorgMijnZorg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UwZorgMijnZorg niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van UwZorgMijnZorg wordt daaronder begrepen.
14.2
UwZorgMijnZorg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat UwZorgMijnZorg haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van UwZorgMijnZorg opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door UwZorgMijnZorg niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4
Indien UwZorgMijnZorg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.